Bijeenkomst 5 juli: terugkijken en vooruitblikken

11-07-2017 0 reacties

Op 5 juli jl. bezochten zo'n 80 belanghebbenden de derde participatiebijeenkomst 'locatie busstation Leiden Centraal'. Tijdens deze bijeenkomst kon men twee inhoudelijke sessies volgen over het participatieproces, en een sessie over het ontwerpen van een busstation.

In een aparte ruimte was een presentatie te zien over de ambities van de gemeente voor het stationsgebied. Tot slot werd tijdens een plenair gedeelte vooruitgekeken naar het vervolg van het participatieproces na de zomer. Hier stelde een aantal aanwezigen ook enkele vragen. In dit artikel leest u meer over elk onderdeel van de bijeenkomst.

1. Themasessie: Onderzoeksagenda
Tijdens deze themasessie werden de opzet van de Onderzoeksagenda en de rol van de klankbordgroep nader toegelicht.

De klankbordgroep is voor de zomer twee keer bij elkaar gekomen. Men heeft zich gebogen over de manier waarop de onderzoeksagenda tot stand komt: welk type vragen zijn er, welke onderzoeken zijn er nodig om die te beantwoorden en wat doen we in welke fase?

Vervolgens is met de klankbordgroep besproken welke onderzoeken op korte termijn (juli-september) plaatsvinden. Dit zijn vooral verkeerskundige onderzoeken naar de '0-situatie'. Denk bijvoorbeeld aan tellingen van verkeersdeelnemers op kruisingen en het in beeld brengen van trends die van invloed zijn op Leiden als knooppunt voor het openbaar vervoer.

Tijdens de bijeenkomst lichtte de gemeente toe welke onderzoeken wanneer worden uitgezet. Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen in deze themakamer:

  • Waar worden auto’s, fietser en voetgangers geteld?
  • Hoe tel je het verkeer op een kruispunt, waar het van meerdere kanten komt?
  • Hoe worden prognoses voor de toekomst gedaan?
  • Hoe wordt rekening gehouden met inzet van extra bussen bij calamiteiten bij de NS?

Verkeerstellingen
Deze kaart toont de locaties voor de verschillende verkeerstellingen. Uit de zaal kwamen hier diverse reacties op, zoals vragen over tellingen op een bepaald kruispunt bij deelnemers in de buurt. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Goed om te weten: de basisonderzoeken worden grotendeels tijdens de zomerperiode uitgevoerd. De definitieve verkeerstellingen vinden echter pas in september plaats, als de scholen en universiteit weer zijn begonnen. Er wordt dan geteld in de ochtend- én de avondspits.

Documenten klankbordgroep
De documenten van de klankbordgroep staan op de website: uitleg klankbordgroep en stukken bijeenkomst 21 juni en de stukken van de bijeenkomst van 4 juli. Nog voor 14 juli a.s. wordt de onderzoeksagenda voor de korte termijn gepubliceerd. U ontvangt daarvoor weer een nieuwsbrief.

2. Themasessie: Belangen en afwegingscriteria
Hoe werkt de 'mutual gains aanpak'? Wat gebeurt er met de informatie over alle belangen die een rol spelen in dit participatieproces? Hoe worden afwegingscriteria bepaald. En waar staan we nu? Dat en meer werd toegelicht tijdens deze themasessie.

Mutual Gains & Belangen
De gemeente heeft gekozen voor de 'mutual gains aanpak' (MGA). Deze staat kort vermeld in het participatieplan, en wat uitgebreider in de blog van 3 mei. Omdat belanghebbenden hadden aangegeven er graag nog eens meer over te horen, gaf de procesbegeleider een toelichting aan de hand van een aantal posters.

Belangrijk uitgangspunt van MGA is het voeren van dialoog op basis van belangen, in plaats van standpunten. Als voorbeeld werd de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam genoemd. Deze werd uiteindelijk pas gerealiseerd toen er een win-win oplossing was gevonden met de milieuorganisaties. De milieuorganisaties waren in eerste instantie tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte (= standpunt). Toen echter werd voorgesteld óók stevig te investeren in groen en leefbaarheid in Rotterdam, stonden zij wel open voor samenwerking (= belang). Het doel van MGA is dan ook het creëren van win-win oplossingen waarin alle verschillende belangen zoveel mogelijk zijn meegenomen.

De procesbegeleider vertelde dat alle issues (kwesties), stakeholders (belanghebbenden) en hun belangen zijn ingevoerd in een database (SOMSET). Gedurende de zomerperiode wordt deze database bijgewerkt, verrijkt en aangescherpt. De enorme hoeveelheid informatie wordt vervolgens samengevat in een vereenvoudigd overzicht. Zo krijgen de gemeente en andere betrokkenen goed inzicht in alle belangen die spelen rondom de locatie van het busstation.                                                                        

Afwegingscriteria
Op 7 juni hebben belanghebbenden afwegingscriteria ingebracht. Deze zijn aangevuld met criteria die de gemeente zelf hanteert. Dit heeft geleid tot een voorlopige lijst met afwegingscriteria. Voor de bijeenkomst waren deze gevisualiseerd in cartoons met trefwoorden. Deelnemers konden de trefwoorden zelf verder aanvullen, zoals u op de bijlagen ziet.

Wilt u ook nog iets toevoegen? Stuur dan een mail naar r.kleine@leiden.nl

Hoe nu verder?
Alle input van belanghebbenden is verwerkt in de database, die deze zomer wordt uitgewerkt tot een overzichtelijke belangenmatrix. De onderzoeksvragen zijn verwerkt in de Onderzoeksagenda en er is een conceptlijst met afwegingscriteria opgesteld. In de zomermaanden wordt al deze input vertaald naar een lijst met afwegingscriteria waarop de verschillende varianten straks kunnen worden gewaardeerd. Dit zal de gemeenteraad helpen bij haar overwegingen, op het moment dat er keuzes gemaakt worden. Ook dit proces is gevisualiseerd.

3. Themasessie: Hoe ontwerp je een busstation?
Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben deelnemers aangegeven dat ze niet goed weten waar je nu eigenlijk allemaal aan moet denken, als je een busstation ontwerpt en daarvoor een geschikte locatie zoekt.

Uiteraard komen daar allerlei randvoorwaarden bij kijken. Hoeveel ruimte is er nodig? Wat zijn de consequenties voor aan- en afrijdroutes? Ook zijn er kwalitatieve aspecten om rekening mee te houden, zoals 'toekomstbestendigheid'. Hier kunt u de presentatie bij deze themasessie bekijken.

Tijdens de werkateliers na de zomer wordt uiteraard opnieuw aandacht besteed aan de manier waarop ontwerpen tot stand komen, en hoe gevolgen van ontwerpkeuzes in kaart worden gebracht. Er is dan alle ruimte voor uw vragen.

Na de zomer weer samen verder
Als slot van de bijeenkomst zijn voor alle groepen tegelijk de fases van het proces nog eens benoemd. (Zie ook het artikel bovenaan in deze nieuwsbrief.) Wethouder Paul Laudy sloot vervolgens af met een dankwoord voor de grote betrokkenheid van de aanwezigen. Zo’n grote opkomst is vrij uitzonderlijk bij dit soort bijeenkomsten. Laudy: “In september gaan we weer verder samen. Om dit succesvol te doen is vertrouwen in elkaar cruciaal. Wij realiseren ons, dat wij moeten laten zien dat de gemeente het vertrouwen waard is. We hopen echter, dat jullie zien dat we jullie inbreng serieus nemen en dat jullie ook na de zomer weer meedoen.”

0  reacties

 
 

Een momentje...

 

Volg Leiden ook op

Twitter - naar twitterpagina gemeente Leiden  facebook - naar facebookpagina gemeente Leiden